Scientific practical journal Precious and Decorative Stones. 2021/N 1 (103)


ISSN 2079-1410
. Geleta, V. Nesterovskiy, V. Surova. Gemological characteristics of the varieties of jasper of the Ukrainian Shield
DOI: https://doi.org/10.53036/2020-1(103)-3
UDC 552.08+552.12+553.8


GEMOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE VARIETIES OF JASPER OF THE UKRAINIAN SHIELD
. Geleta, Ph.D. (Geol.), Head of the Department, State Gemmological Centre of Ukraine, 3844 Deghtyarivska Str., Kyiv, 04119, Ukraine. E-mail: amber24@i.ua
V. Nesterovskiy, Dr Sc. (Geol.), Prof., Institute of Geology, National Taras Shevchenko University of Kyiv, 90Vasylkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine. Email: v.nesterovski@ukr.net
V. Surova, Chief Specialist, State Gemmological Centre of Ukraine, 3844 Deghtyarivska Str., Kyiv, 04119, Ukraine. E-mail: surver@ukr.net
Language: Ukrainian
Precious and Decorative Stones, 1 (103), 2020: 14-19
Abstract. The article considers jaspers from the Ukrainian Shield and presents their gemological and geological characteristics, provides information about the main color and texture varieties for further development and use.
Keywords: jasper, classification of jasper, jespilite, chalcedony, Ukrainian shield, Pobuzhy.
(Recommended by V. Myhailov, Dr Sc. (Geol.), Prof.)
References:
1. KyevlenkoE.Y. Heolohyyamestorozhdenyypodelochnykhkamney: 2-eyzd. Moskva: Nedra, 1983. . 263.
2. Yakovleva M.E. Myneralohycheskyy sostav y struktura nekotorykh raznovydnostey yashm, svyazannykh s osnovny myeffuzyvamy. Tr. Myner. muz. ym. A.E. Fersmana. Moskva, 1976. Vyp. 25. . 227233.
3. Tsvetnye kamny Ukrayny. / Y.V. Semenchenko y dr. Kyev: Budivel'nyk, 1974. 188 .
4. Doslidzhennyateksturno-kolorystychnykhispozhyvchykhkharakterystykyashm ta yashmoyidiv z rodovyshchUkrayiny/ O.L. Heleta, V.M. Surova ta insh./ZvitDerzhavnohohemolohichnohotsentruUkrayiny. K. DHTSU, 2011. 106 .
5. Kutsevol M.L. Mineralohiyakamenesamotsvitnoyisyrovynyhrupykvartsu z koryvyvitryuvannyaul'trabazytivUkrayins'kohoshchyta (SerednyePobuzhzhya): avtoref. dys. kand. heol. nauk. KryvyyRih, 1999. . 17.
6. Surova V.M. Yashmy ta yashmoyidyPobuzhzhya. Koshtovne ta dekoratyvnekaminnya. 2011. 4. . 1012.
7. Nesterovskyy V.A. YashmovyypotentsialUkrayiny. Koshtovne ta dekoratyvnekaminnya. 2012. 4. . 2022.
8. Surova V.M. Lyashok V.I. Doslidzhennyateksturno-kolorystychnykhispozhyvchykhkharakterystykyashm ta yashmoyidiv z rodovyshchUkrayiny. Koshtovne ta dekoratyvnekaminnya. 2012. 3. . 812.
9. Teksturno-kolorystychniosoblyvosti ta hemolohichni kharakterystyky yashm Zavalivs'kohorodovyshchahrafitu. Naukovidoslidzhennya ta yikhpraktychnezastosuvannya. Suchasnystan ta shlyakhyrozvytku: materialymizhnar. nauk. tekhn.-konf., m. Odesa, 04-15.10.2011, Odesa, 2011. 106 .
Full text [in Ukrainian]
 
2007-2018 SGCU. Scientific and practical journal Precious and Decorative Stones. SGCU, 04119, yiv, Degtyarivska st., 38-44