ЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖУРНАЛУ
«КОШТОВНЕ ТА ДЕКОРАТИВНЕ КАМІННЯ»

Редакційна колегія журналу «Коштовне та декоративне каміння» у своїй діяльності керується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE)), керівництвом з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit (PERK)) видавничого дому «Elsevier», а також досвідом роботи редакцій зарубіжних і вітчизняних наукових видань.

Дотримуючись етичних норм щодо наукових видань, редакційна колегія журналу «Коштовне та декоративне каміння» проводить політику об'єктивного і неупередженого відбору статей, їх рецензування, суворого дотримання авторських і суміжних прав, вимогливо ставиться до якості наукових досліджень, засуджує плагіат, дотримується графіку виходу журналу.

Етичні норми у роботі редакційної колегії:

- редакційна колегія у разі прийняття рішення щодо публікації наданих матеріалів керується достовірністю їх змісту, науковою значимістю розглядуваної роботи та забезпечує справедливу оцінку рецензування поданих матеріалів;

- всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір редакційною колегією та внутрішнє анонімне рецензування;

- редакційна колегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо робота не відповідає профілю журналу;

- редакційна колегія об'єктивно оцінює подані матеріали виключно за їх науковим змістом, незалежно від раси, статі, релігійного віросповідання, національності, громадянства, походження, соціального стану, політичних поглядів автора чи колективу авторів;

- редакційна колегія не підтримує одночасне направлення автором однієї роботи в декілька журналів, багаторазове копіювання вмісту статті у різних роботах;

- головний редактор координує роботу редакційної колегії та рецензентів, керуючись політикою журналу і дотримуючись юридичних засад, не допускає до опублікування матеріали, якщо є підстави вважати, що вони є плагіатом;

- матеріали публікуються після прийняття рішення головним редактором;

- головний редактор не повинен мати власних інтересів стосовно матеріалів, які він відхиляє або приймає;

- головний редактор не надає третім особам інформацію, пов'язану з вмістом наданих матеріалів, що знаходяться на розгляді для опублікування, окрім осіб, які беруть участь у їх професійній оцінці;

- неопубліковані в журналі матеріали не повинні використовуватися для особистих цілей головним редактором, членами редакційної колегії, співробітниками редакції або передаватися без письмової згоди іншим особам;

- головний редактор у разі виявлення помилок у статтях сприяє опублікуванню виправлень чи спростувань;

- головний редактор, члени редакційної колегії, співробітники редакції повинні забезпечувати конфіденційність імен та іншої інформації щодо рецензентів. Якщо залучено нового рецензента, то він може бути поінформований про імена попередніх рецензентів;

- головний редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а за умови виявлення конфліктної ситуації вони зобов'язані приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні зобов'язання авторів:

- автори повинні надавати достовірні результати проведених досліджень, представити свої результати чітко та однозначно, так, що їх висновки можуть бути підтверджені іншими вченими, без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними;

- автори несуть відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації;

- автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в статті, є повністю оригінальними, а запозичені фрагменти або твердження мають бути зазначені із посиланням на автора і першоджерела;

- автори зобов'язані цитувати ті публікації, які здійснили вплив на сутність роботи і які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження;

- недопустимим є представлення плагіату як оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті (у разі виявлення зазначених фактів усю відповідальність за це несуть автори наданих матеріалів);

- співавторами мають бути лише ті особи, які доклали істотний внесок у дослідження за темою представленої статті, її підготовку і які розділяють відповідальність за отримані результати;

- автори не повинні надавати рукопис статті, яка була відправлена в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі;

- автори мають повідомити редакцію про будь-який можливий конфлікт інтересів, який може виникнути після публікації результатів, що містяться в наданому рукописі статті;

- якщо автором були виявлені істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен відразу повідомити про це редакцію журналу;

- автори у випадку повернення статті на доопрацювання зобов'язані допрацювати її відповідно до зауважень рецензентів або редакційної колегії;

- редакційна колегія має право відмовити в публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

Етичні зобов'язання рецензентів:

- рецензування здійснюється з метою підвищення якості наукових статей з геології та суміжних наук, які публікуються в журналі «Коштовне та декоративне каміння»;

- рецензентами є членами редакційної колегії, проте за необхідності можуть залучатися сторонні рецензенти відповідного наукового профілю;

- рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, його дії носять неупереджений характер, а персональна критика авторів недопустима;

- рецензентом не може бути автор або співавтор представленої на рецензію роботи;

- рукопис, надісланий на рецензію, є конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення іншим особам, які не мають на те повноважень від редакції;

- рецензент за підсумками проведеного рецензування повинен надати об'єктивну і аргументовану оцінку викладених у матеріалах рукопису результатів дослідження та визначити, чи відповідають вони високим науковим і літературним стандартам;

- рецензент повинен звертати увагу редактора на будь-яку істотну схожість поданого рукопису і будь-якою іншою, раніше опублікованою статтею або рукописом;

- рецензент у разі виникнення підозри щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних в обов'язковому порядку повинен звернутися до редакційної колегії з пропозицією колективного розгляду авторської статті;

- рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукопису, якщо на це немає згоди автора чи авторів;

- неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей;

- рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису або не може бути об'єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або одним із співавторів, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування певного рукопису.

Адреса редакції журналу «Коштовне та декоративне каміння»:

04119, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 38-44
тел. +38-044-492-9328,
e-mail: olgel@gems.org.ua© 2007-2018 ДГЦУ. Науково-практичний журнал «Коштовне та декоративне каміння». ДГЦУ, вул. Дегтярівська, 38-44, 04119, м. Київ-119