ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ЯКІ ПУБЛІКУЮТЬСЯ В ЖУРНАЛІ «КОШТОВНЕ ТА ДЕКОРАТИВНЕ КАМІННЯ»Наукова стаття є одним з видів публікацій, які містять викладення проміжних або кінцевих результатів наукових досліджень, висвітлюють конкретні питання щодо тем дисертаційних робіт, фіксують наукові пріоритети авторів стосовно їх досліджень, надають матеріали досліджень для робити іншим фахівцям.
Ключовим елементом наукової статті є наукова новизна – результат дослідження, який характеризується такими ознаками, як раціональність, обґрунтованість, достовірність, логічна несуперечливість, відповідність основоположним принципам науки.
Текст наукової статті повинен мати логічну послідовність викладення матеріалу, чіткість, переконливість і вагомість висновків.

Автор (автори) при поданні матеріалів наукової статті до редакції журналу «Коштовне та декоративне каміння», окрім основного тексту, мають додати:
  - УДК;
  - прізвище та ініціали автора/авторів (ініціали ставлять перед прізвищем), додатково вказати відомості про автора/авторів, а саме: місце роботи, посаду, науковий ступінь, контактну інформацію (українською, російською та англійською мовами);
  - повну назву статті (українською, російською та англійською мовами);
  - анотацію (українською, російською і англійською мовами);
  - ключові слова (українською, російською і англійською мовами);
  - бібліографічний опис використаних літературних джерел (українською та англійською мовами) відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

До статті також додається рецензія або витяг з протоколу засідання кафедри чи науково-технічної ради щодо рекомендації статті до друку (для авторів, які не мають вченого ступеня чи звання).

Редакція журналу «Коштовне та декоративне каміння» приймає електронні варіанти матеріалів статей. При цьому матеріали мають відповідати наведеним вище вимогам. Текст статті має бути зі вставленими у нього малюнками (якщо є), ті самі малюнки мають бути надіслані окремими файлами з підписами відповідно до послідовності у тексті статті. Нумерація малюнків, а також таблиць і формул у тексті має бути наскрізною.

Структурні елементи наукової статті

1. Вступ
У вступі здійснюється постановка наукової проблеми, визначається її актуальність, зв'я¬зок з важливими науковими і практичними завданнями науки чи галузі промисловості. Наводяться основні завдання, які ставить перед собою автор статті, розкриваються сутність і стан наукової проблеми в загальному вигляді, її теоретична та/або практична значущість, визначається наукова гіпотеза, пояснюються причини, через які було розпочато дослідження, розкривається актуальність дослідження та його теоретична або практична важливість (перший абзац або 5–10 рядків).
2. Аналіз основних досліджень і публікацій
Тут здійснюється аналіз основних чи останніх (за часом) досліджень і публікацій, на які спирається автор, започатковується розв'язання поданої проблеми, наводяться сучасні погляди на проблему, труднощі її розробки, виокремлюються невирішені раніше питання в межах загальної проблеми (0,5?1,5 сторінки тексту з 1,5 інтервалом).
3. Формулювання мети статті (постановка завдання)
Тут передбачається викладення основної ідеї публікації, яка дещо відрізняється від існуючих уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; акцентується увага на введенні до наукового обігу нових наукових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточненюютья раніше відомі, проте недостатньо вивчені.
Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та аналізу основних або останніх за часом досліджень і публікацій, у ній повинно чітко визначатись кінцевий науковий результат та вказуватись, на яких наукових передумовах ґрунтується, чим і як досягається (5–10 рядків).
4. Виклад основного матеріалу дослідження та його результати
Це основна частина статті, в якій висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв'язки, тенденції, алгоритм експерименту, методика отримання та аналіз фактичного матеріалу, зіставлення (порівняння) отриманих результатів з результатами інших науковців, особистий внесок автора в досягнення і реалізацію основних висновків, перспективи подальшого розв'язання проблеми у цьому напрямку тощо (3?5 сторінок тексту з 1,5 інтервалом).
5. Висновки
У висновках послідовно, чітко і логічно викладаються найважливіші відповідно до поставленої мети результати дослідження, що містять наукову новизну та мають теоретичне або практичне значення, коротко описуються перспективи подальших досліджень з поданої теми (0,3 сторінки тексту з 1,5 інтервалом).

Правила і рекомендації щодо підготовки наукової статті:

  - назва статті стисло відображає її головну ідею, думку (п'ять-сім слів);
  - основний текст наукової статті зазвичай не поділяється на розділи і підрозділи;
  - слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної статті;
  - недоцільно ставити риторичні запитання, повинні переважати розповідні речення;
  - не слід постійно виділяти текст цифрами 1, 2 і т. ін., ті чи інші думки, положення, а починати перелік елементів, позицій потрібно з нового рядка, відокремлюючи їх один від одного крапкою з комою;
  - у тексті прийнятним є використання різних видів переліку: спочатку, на початку, спершу, потім, далі, нарешті; по-перше, по-друге, по-третє; на першому етапі, на другому етапі тощо;
  - оптимальний обсяг наукової статті – до 10 сторінок друкованого тексту з 1,5 інтервалом;
  - цитати у статті мають містити точні бібліографічні посилання;
  - усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний же її обсяг присвячують викладу власних думок;
  - не слід наводити для підтвердження достовірності своїх висновків і рекомендацій висловлювання інших учених, тому що це свідчить, що ідея дослідника не нова, а була відома раніше і не підлягає сумніву;
  - стаття має завершуватися конкретними висновками і рекомендаціями.

Редакція запрошує

всіх бажаючих висловити свою думку про ті чи інші публікації, дискусійні питання та взяти участь в обговоренні різних наукових і практичних аспектів у сфері гемології, а також щодо розвитку бізнесу природного каміння. Телефонуйте до редакції або надсилайте листи електронною поштою.

Просимо звертатись за адресою:

ДГЦУ, вул. Дегтярівська, 38-44, 04119, м. Київ-119,
тел./факс 492 93 27,

e-mail: olgel@gems.org.ua

© 2007-2018 ДГЦУ. Науково-практичний журнал «Коштовне та декоративне каміння». ДГЦУ, вул. Дегтярівська, 38-44, 04119, м. Київ-119